หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - link 1
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - https://www.jdee.go.th/dnm_file/project/38725143_side5.pdf
    - https://www.jdee.go.th/dnm_file/project/38725143_side6.pdf
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - https://www.jdee.go.th/dnm_file/project/39895809_side2.pdf
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - https://www.jdee.go.th/dnm_file/project/39111526_side3.pdf
    - https://www.jdee.go.th/dnm_file/project/39111526_side4.pdf
    - https://www.jdee.go.th/dnm_file/project/39111526_side4.pdf
    - https://www.jdee.go.th/dnm_file/project/39111526_side5.pdf
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - https://www.jdee.go.th/dnm_file/serviceg/20190504085812.pdf
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - https://www.jdee.go.th/dnm_file/serviceg/20190504085812.pdf
    - link 2
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - link 1
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - link 1
    - link 2
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  (1)     2      3   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-549-8446
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10