หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์

Office Of Jdee Municipality
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจดีย์

Board Of Jdee Municipality
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวเจดีย์

Religious center of the Jdee people
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเจดีย์

Child Development Center Of Jdee Municipality
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเจดีย์

Jdee Tambon Health Promotion Hospital
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลเจดีย์
 
เทศบาลตำบลเจดีย์ ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายทรงชัย เที่ยงธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 82 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเ [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 105 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 85 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 100 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) กพส. มท 0810.2/3677  [ 27 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว3679  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3674  [ 27 พ.ย. 2563 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3680  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3658  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3651  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว3654  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/ว3643  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
     
     
 
นบ0023.2/ว4667 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.2/ว4666 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว4669 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว4127 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว23151 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว23120 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
สพ0023.2/ว3639 โครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว23080 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.5/ว 3517 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 22982 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 3627 เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 22960 การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ Tambon Smart Team  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 22959 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว3525 ประชาสัมพันเชิญชวนเข้าศึกาดูงานหรือทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว2524 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว3509 แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.1/ว3508 แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 22898 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
สพ 0023.3/ว 22839 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กรณี ขยายเวลาให้สถานศึกษาดำเนินการรับรองข้อมูลนักเรียน กสศ.05  [ 24 พ.ย. 2563 ]  
สพ 0023.1/ว22833 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2563 ]  
     
     
 
ทต.เดิมบาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองชลประทาน [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.องค์พระ ประกาศ เรื่อง โครงการที่จะดำเนินการในพื่้นที่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.องค์พระ ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นางบวช [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางบวช ประกาศรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ มีถังน้ำในตัวขนาดความจุไม่น้อยกว่า [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองสาหร่าย [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนฟังรายการวิทยุ ❗️มหาดไทยชวนรู้ ❗️ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่อง ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่อง ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่อง ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสาหร่าย โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่งไทยไปวัดวันพระ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.สระกระโจม กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.วังคัน กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบข้อซักถาม (10 ต.ค. 2563)    อ่าน 1335  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 211  ตอบ 2  
เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลเจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (23 พ.ค. 2563)    อ่าน 549  ตอบ 2  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

แกะสลักไม้
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

สวนน้ำ C & Y แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการของตำบลเจดีย์
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เจดีย์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ระบบคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
โทร 0-3546-0131
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
   
  การจองคิวขอรับบริการออนไลน์
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3546-0131
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10