หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์

Office Of Jdee Municipality
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจดีย์

Board Of Jdee Municipality
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวเจดีย์

Religious center of the Jdee people
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเจดีย์

Child Development Center Of Jdee Municipality
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเจดีย์

Jdee Tambon Health Promotion Hospital
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
1
2
3
4
5
 
 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลเจดีย์
 
เทศบาลตำบลเจดีย์ ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายทรงชัย เที่ยงธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข [ 21 มิ.ย. 2562 ]วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป [ 21 มิ.ย. 2562 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3671 [เทศบาล อบต.] [อบจ.]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3669  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3670  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [รายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 ก.ย. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3656  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยืนยันข้อมูลจำนวนครั้งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว16423  [ 11 ก.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 กสธ. มท 0819.3/ว3655  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3646  [ 11 ก.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3647  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3648  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เรียนเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน" ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว3603  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3544  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว3607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สน.คท. มท 0808.3/ว3652  [ 11 ก.ย. 2562 ]
     
     
 
สพ0023.5/ว18387 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว1344 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง่วนท้องถิ่นที่มีควมพร้อมเสนอชื่อนักเรียนและสถานศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว18383 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18382 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว18353 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18318 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18298 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว18281 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว18279 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด่อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนกันยายน 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18231 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.2/ว18226 การจัดงบประมาณ ปี 62 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนครู งวดที่ 4 เพิ่มเติม [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18235 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18234 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18132 แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว1329 แจ้งให้มารับใบประกาศเครื่องราชของ อปท [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว17251 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18131 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี ๒๕๖๒ [ 12 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18120 แจ้งเลื่อนการขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๗ [ 12 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18117 ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ [ 12 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18115 การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  [ 12 ก.ย. 2562 ]     
     
     
 
อบต.กฤษณา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย บริการนอกพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมาแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพสานสัใพันธ์ครองครัวตำบลยุ้งทะลาย ปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนำสู่การพัฒนาที่ย [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ยุ้งทะลาย ผลการประเมินประสิทธิภ่าพขององค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โพธิ์พระยา ผลการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการตรวจคัดกรองวัณโรค โรงพยาบาลส่วเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ประจำปี 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปอ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสาหร่าย สมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โพธิ์พระยา การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทะเลบก โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กฤษณา ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อสายคันคลองโคกโพธิ์ฝ [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแ [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบข้อซักถาม (29 ส.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มิ.ย. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 0  
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 369  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

แกะสลักไม้
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

สวนน้ำ C & Y แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการของตำบลเจดีย์
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เจดีย์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ระบบคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
โทร 0-3546-0131
 
  Link ที่น่าสนใจ