หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์

Office Of Jdee Municipality
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจดีย์

Board Of Jdee Municipality
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวเจดีย์

Religious center of the Jdee people
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเจดีย์

Child Development Center Of Jdee Municipality
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเจดีย์

Jdee Tambon Health Promotion Hospital
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลเจดีย์
 
เทศบาลตำบลเจดีย์ ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 165 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเ [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 199 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 166 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 174 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
     
     
 
สพ 0023.3/ว 6241 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 5917 การกําหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 1139 เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ0023.3/ว 6149 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฯ  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 1138 การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/6198 การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 1130 การประกวดรำวง “เพลงรำวงสุพรรณบุรี” ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 1131 จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว6197 หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว1122 รายงานการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 6201 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 1133 ประกาศรายชื่อข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 6176 การส่งข้อมุลเพื่อสร้างการรับรุ้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 6148 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 6147 การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว6086 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. ก.พ..64  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว6084 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ มี.ค.64  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว6085 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่1/2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 5919 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 5918 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
     
     
 
ทต.เจดีย์ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเจดีย์ [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้นตาล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นตาล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นตาล ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2 [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจา [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล โดยวิธีเ [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเติมน้ำยาถึงดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเ [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 26  ตอบ 0  
รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบข้อซักถาม (10 ต.ค. 2563)    อ่าน 1463  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 316  ตอบ 2  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

แกะสลักไม้
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

สวนน้ำ C & Y แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการของตำบลเจดีย์
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เจดีย์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ระบบคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
โทร 0-3546-0131
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
   
  การจองคิวขอรับบริการออนไลน์
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3546-0131
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10