หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์

Office Of Jdee Municipality
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจดีย์

Board Of Jdee Municipality
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวเจดีย์

Religious center of the Jdee people
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเจดีย์

Child Development Center Of Jdee Municipality
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเจดีย์

Jdee Tambon Health Promotion Hospital
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
เทศบาลตำบลเจดีย์
 
เทศบาลตำบลเจดีย์ ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายทรงชัย เที่ยงธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข [ 21 มิ.ย. 2562 ]วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป [ 21 มิ.ย. 2562 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้าง ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4933  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.5/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4974  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
     
     
 
สพ0023.3/ว24316 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 23619 ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว24277 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/3250 ส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากระบบ GFMIS [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ว 3248 การอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3242 ขอเเจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 21314 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมผสานเพิ่มฯ  [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
สพ0023.5/ว 24222 การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 14155 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าย้ำประปา [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/24152 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box NEW DLTV  [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3222 การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
สพ 0023.1/ ว 24002 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.1/ว 24001 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ DLA Live Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.1/ว 24004 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว3220 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว24011 แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว3202 ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traff Fondue และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traff Waste ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
สพ0023.3/ว23982 ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระมรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น พ.ศ.2562  [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว23907 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
สพ0023.1/ว 23879 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
     
     
 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการงานวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 ,9 ,11 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคสล.หมู่ที่ 12 โดยปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการงานเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย ประชุมสภา อบต.ยุ้งทะลาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 256 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย ประชุมถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย กิจกรรม 5 ธันวาคม 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคสล หมู่ที่ 4 โดยปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับหน้า [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการงานเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการงานเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคสล หมู่ที่ 2 โดยปูแอสฟัสท์ติกทับหน้า [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทะเลบก ัจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคสล.หมู่ที่ 4 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการงานวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 2 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทะเลบก จัดจ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 8 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ ทต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 1  
รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบข้อซักถาม (29 ส.ค. 2562)    อ่าน 1191  ตอบ 0  
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 392  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

แกะสลักไม้
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

สวนน้ำ C & Y แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการของตำบลเจดีย์
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เจดีย์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ระบบคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
โทร 0-3546-0131
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
   
  การจองคิวขอรับบริการออนไลน์
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3546-0131
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10