หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลเจดีย์
Jdee Municipality
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลตำบลเจดีย์ เดิมจัดตั้งจากสภาตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ต่อมาได้รับการยกฐานนะเป็น "เทศบาลตำบลเจดีย์" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ได้มีการบริหารจัดการ ตามอำนาจหน้าที่ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคม สาธารณูปโภค เทคโนโลยี การส่งเสริม คุณภาพชีวิต โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจ สอบได้ และมีการพัฒนาอย่างตื่อเนื่อง ทำให้เกิดความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ตั้ง
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่า การอำเภออู่ทองประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,062 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.316 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ (พื้นที่ทั้งอำเภอ 630.290 ตาราง กิโลเมตร)
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,029 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,489 คน คิดเป็นร้อยละ 49.16

หญิง  จำนวน 1,540 คน คิดเป็นร้อยละ 50.84
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 860 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 144.93 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองโอ่ง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านดอน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระจัน
 
ตำบลหนองโอ่ง
ตำบลกระจัน
เทศบาลตำบลเจดีย์
ตำบลสวนแตง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ตำบลบ้านดอน
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านไผ่ลูกนก 196 207 403 112
2 บ้านวัดนก 147 150 297 84
3 บ้านตาลลูกอ่อน 142 151 293 87
4 บ้านดอนสามสิบ 216 213 429 122
5 บ้านปากแสก 226 232 458 140
6 บ้านไผ่แอก 120 134 254 71
7 บ้านโคกยายเกตุ 257 249 506 122
8 บ้านใหม่พานิช 185 204 389 122
รวม 1,489 1,540 3,029 860
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-549-8446
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10