เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลเจดีย์ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย์