ประกาศรายละเอียดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑

 PS001 61 1

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศรายละเอียดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๑
     เทศบาลตำบลเจดีย์  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่นา  ที่ทำการเกษตรกรรม  ที่ให้เช่า  ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี
          ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน  หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อ      เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบรายการที่ดินถึง สิ้นเดือน มกราคม 2561 โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการดังนี้
           ๑.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)
           ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)
           ๓.  สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓
           ๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
           ๕.  หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน
               ***ใช้สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถมาทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ
                       ให้นำใบมอบอำนาจมาด้วย***
            อย่าลืม !!! หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน,โอนสิทธิ์,ขาย, เปลี่ยนมือ  ขอให้ท่านแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์ เลขที่ 1111 หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160โทรศัพท์ : 0-3546-0131 โทรสาร : 0-3546-0131 ต่อ 109 E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.