ประกาศให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานประเมิน  รายละเอียดข้อมูลคลิก...