รายงานประชุมสภา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องชลัดดา เทศบาลตำบลเจดีย์

อ่านเพิ่มเติม...