คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลทั้ง 5 กอง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเจดีย์ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้


สำนักปลัด ประกอบด้วย
1.ปลัดเทศบาล
2.หัวหน้าสำนักปลัด
3.นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5.นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ
6. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กองคลัง ประกอบด้วย
1.ผู้อำนวยการกองคลัง
2.นักวิชาการคลัง
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


กองช่าง ประกอบด้วย
1.หัวหน้ากองช่าง
2.เจ้าหน้าที่ประปา


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
1. นักบริหารงานสาธารณสุข


กองการศึกษาประกอบด้วย
1.หัวหน้ากองการศึกษา
2.ครูผู้ดูแลเด็ก