T1

 

Branner2

 

 

“ตำบลเจดีย์” นี้คือชื่อ เคารพนับถือคือ “ยายเกตุ”

อาชีพเกษตร “การทำนา” เย็บผ้าในครัวเรือน

เพื่อนบ้านรักสามัคคี มีพระดี “หลวงพ่อแขม”