“ตำบลเจดีย์” นี้คือชื่อ เคารพนับถือคือ “ยายเกตุ”

อาชีพเกษตร “การทำนา” เย็บผ้าในครัวเรือน

เพื่อนบ้านรักสามัคคี มีพระดี “หลวงพ่อแขม”

 

ประวัติเทศบาลตำบลเจดีย์

เทศบาลตำบลเจดีย์ เดิมจัดตั้งจากสภาตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลเจดีย์”  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ได้มีการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคม สาธารณูปโภค เทคโนโลยี การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วมร่วมในทุกด้าน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพ

 

LogoW

ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลเจดีย์